Llysgenhadon Ieuenctid Ransack

Mae ein rhaglen Llysgenhadon Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 21 oed, a hoffai, wedi iddynt weithio gyda Ransack, gael mwy o ymwneud â’r cwmni. Bydd Llysgenhadon Ieuenctid yn ein helpu ni i hyrwyddo ein prosiectau a’n perfformiadau ac yn cynrychioli Ransack yn eu cymunedau. Bydd gan Lysgenhadon hefyd gyfle i fanteisio ar amrywiol gyfleoedd yn cynnwys gweithdai a mentora gyda’n cwmni proffesiynol. 

 

Gallwch gwrdd â’n Llysgenhadon Ieuenctid a chanfod mwy amdanynt isod. 

Rydym hefyd wedi gofyn iddynt anfon rhai cwestiynau i’n dawnswyr proffesiynol a’n coreograffydd sydd wedi eu hateb mewn cyfweliad ar-lein sydd i’w weld yma.  

Ruby Westrip

Fy enw i yw Ruby Westrip. Rwy’n bymtheg oed a bûm yn dawnsio efo Impelo ers tua pedair blynedd. Rydw i wedi cymryd rhan mewn dau gynhyrchiad Ransack blaenorol (sef drama agoriadol Arrive a fflachdorf gymunedol Murmur) a bu’n ddiddorol iawn gweld sut y mae pob un ohonynt yn wahanol i’w gilydd, gan ddysgu technegau ac arddulliau dawnsio newydd bob tro ac mae wedi golygu mod i wedi bod yn ddigon ffodus i ddawnsio yn Theatr Brycheiniog ddwywaith. Mae hi wedi bod yn anhygoel cael fy nysgu gan ddawnswyr proffesiynol ac rwyf wedi cyffroi’n lân wrth feddwl i ble mae’r prosiect newydd hwn yn arwain. 

 

Dyma fy nghwestiynau i i’r dawnswyr proffesiynol: 

Faint mae’n cymryd fel arfer i lunio dawns o’r newydd?

Sut fyddwch chi’n dewis / cyfansoddi cerddoriaeth i gydfynd â dawns? 

Emily Francis

Fy enw i yw Emily Francis. Rwy’n 12 oed ac yn byw yn Llandrindod. Mae gen i sawl hobi yn cynnwys chwarae peldroed i’m tîm merched lleol, celf a phobi.

Rwyf hefyd yn aelod o Ddreigiau Gymnasteg Llandrindod a Chwmni Theatr Llandrindod ac rwyf wedi perfformio yn y 3 pantomeim lleol diwethaf.

Rwyf wedi dawnsio yn Impelo (yr hen Dawns Powys) ers i mi fod yn 4 oed. Yn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi mynychu sawl gweithdy gwahanol. Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i ddawnsio yn Eisteddfod yr Urdd yn 2018 yn nhair o’r seremonïau gwobrwyo, a oedd yn brofiad gwych.

 

Dawnsiais am y tro cyntaf efo Ransack yn 2019 yn fflachdorf gymunedol eu cynhyrchiad o "Murmur”. Roedd hyn yn golygu mynd i weithdai yn Impelo efo Ransack ac yna cael cyfle i berfformio gyda’r perfformwyr proffesiynol yn Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu. Roedd yn brofiad cyffrous a gwych, felly pan glywais am brosiect Fflachdorf gymunedol newydd Ransack, roeddwn yn awyddus iawn i gymryd rhan.

Er ei fod yn deimlad od i ddechrau, i ymarfer ar Zoom yn hytrach nag yn y stiwdio, gwnes wir fwynhau’r profiad o weithio efo’r dawnswyr proffesiynol yn wythnosol o’m cartref fy hun. Rwyf yn edrych ymlaen yn arw at barhau i weithio efo Ransack ar y prosiect cyffrous hwn. 

 

Dyma fy nghwestiynau i i’r dawnswyr proffesiynol:

A fyddwch chi’n hyfforddi bob dydd?

A oeddech chi bob amser wedi gwybod eich bod am fod yn ddawnsiwr?

Verity Tuke

Fy enw i yw Verity Tuke ac rwy’n 14 oed. Rwyf wrth fy modd efo dawnsio cyfoes, celf – collage yn bennaf – a cherdded y bryniau. Rwyf hefyd wedi cael gwersi dawnsio’n lleol yn Llandrindod ers i mi fod yn chwech oed. Heblaw am Ransack Dance rydw i hefyd wedi dawnsio yn Aberystwyth yn yr ysgol ddawns yng Nghanolfan y Celfyddydau. Prosiect fflachdorf Digital Interludes oedd fy mhrosiect cyntaf gyda Ransack ac rwy’n edrych ymlaen i barhau efo’r prosiect yn y stiwdio y flwyddyn nesaf. Rwyf hefyd yn cael gwersi unigol efo Sarah, y Cyfarwyddwr, er mwyn parhau i ddatblygu fy nhechneg dawnsio. Fy uchelgais i’r dyfodol yw astudio yn Laban.

Jonathan Kendrick

Helo, fy enw i yw Jonathan Kendrick. Rwy’n 16 oed ac yn byw ym Merthyr Tudful. Fy hobïau i yw dawnsio, canu, chwarae gemau a mynd i’r sgowtiaid. Dechreuais ddawnsio pan oeddwn yn 9 oed efo cwmni o’r enw Artis Cymuned. Roeddwn i hefyd yn dawnsio bob wythnos efo’u grŵp blaenllaw i fechgyn o’r enw Stride. Yn 2016, cymerais ran yn ysgol haf Ransack efo fy ffrind, a gwnes i wir ei fwynhau. Rydw i wedi cymryd rhan bob blwyddyn ers hynny. Gweithiais efo Sarah, y Cyfarwyddwr, eto yn 2017 pan ddaeth i’m Clwb Ieuenctid lleol yng Nghanolfan Willows, Troedyrhiw, a bûm yn mynd i ddosbarthiadau wythnosol yno am ddwy flynedd. Y llynedd, yn ystod hanner tymor Chwefror, gwnes gymryd rhan ym mhrosiect Explore Ransack, gan greu darn gyda’u dawnswyr proffesiynol. Yn yr un cyntaf, gwnaethom berfformio dawns dan dŵr a ysbrydolwyd gan chwedl Atlantis, a oedd yn araf a breuddwydiol iawn. Roeddwn yn rhan o’r prosiect eto eleni ond nid ydym wedi perfformio eto oherwydd Covid 19. Gwnes hefyd berfformio yn y prosiect fflachdorf cymunedol y llynedd fel rhan o gynhyrchiad proffesiynol Ransack, “Murmur”. 

 

Roedd fy mhrofiad efo Ransack a’r prosiect fflachdorf newydd ym mis Medi yn llawer o hwyl. Gwnes fwynhau pob dawns yr oeddwn yn rhan ohoni. Roedd hi’n wych gweld rhai wynebau cyfarwydd ac yn hyfryd i gwrdd â phobl newydd nad oeddwn wedi dawnsio gyda nhw o’r blaen. Roeddwn wrth fy modd gyda’r prosiect diweddaraf yma ond rwy’n edrych ymlaen i ddawnsio yn y cnawd a pherfformio ar lwyfan go iawn unwaith eto. Bu’n hwyl dawnsio efo’n gilydd ar Zoom, ond mae o hefyd yn teimlo’n eitha’ od a dryslyd ceisio dilyn yr athro. Ond mae’n well o lawer na pheidio dawnsio o gwbl ar hyn o bryd.

 

Dyma fy nghwestiynau i i’r dawnswyr proffesiynol.

Beth oedd eich rheswm dros ddod yn ddawnsiwr yn y lle cyntaf? 

A oes gennych unrhyw eilunod dawns ac os oes, pwy ydyn nhw? 

Georgina Horsley 

Helo, fy enw i yw Georgina. Rwy’n fyfyrwraig TGAU sy’n astudio Drama, Celf a Cherddoriaeth. Rwy’n ddawnswraig bale a chyfoes a bûm yn dawnsio gydag Artis Cymuned ers 9 mlynedd ac ar hyn o bryd, rwy’n dawnsio gyda ‘Cwmni Dawns Ieuenctid Inspire,’ sy’n cael ei arwain gan un o ddawnswyr Ransack o’r enw Mike Williams. Fe wnes i nifer o wahanol bethau efo Ransack cyn cymryd rhan yn eu prosiect fflachdorf diweddaraf y gwnes i ddawnsio ynddo, a chanu’r gitar a chanu cân ar fy mhen fy hun yn sioe haf yr ysgol. Rydw i hefyd wedi cymryd rhan yn eu prosiect Youth Explore ac yn hwnnw, cefais greu darn i’w berfformio efo’r dawnswyr proffesiynol, a bod yn eu fflachdorf gymunedol ar gyfer eu cynhyrchiad Murmur yn Neuadd y Dref Maesteg y llynedd. 

 

Dyma fy nghwestiynau i i’r dawnswyr proffesiynol.

Byddwn wrth fy modd yn dysgu sut i fod â mwy o hyder ynof fi fy hun wrth geisio dawnsio symudiadau mwy anodd? Oes gennych unrhyw gynghorion?

Hefyd, hoffwn wybod beth yw’r ddawns mwyaf cyffrous i ddawnswyr Ransack ei gwneud erioed?

Cliciwch yma i weld cyfweliad lle mae rhai o’n dawnswyr proffesiynol a’n Cyfarwyddydd yn ateb cwestiynau ein Llysgenhadon Ifanc ac yn trafod pob dim dan haul am Ransack!

Ransack Dance Company Ltd

Registered Company Number:12039765

JR House D6 Suite J, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5UR

Ransack Dance Company Photo credits:

Roy Campbell-Moore & Spring Box Photography