top of page

RYDYM YN RECRIWTIO!..

Swyddog Codi Arian Llawrydd 

Ransack-2.jpg

 

Mae Cwmni Dawns Ransack yn recriwtio swyddog codi arian llawrydd i weithio gyda’n Cyfarwyddwr Artistig ar ystod o geisiadau cyllid ar gyfer ein gwaith dawns perffomio proffesiynol a chymunedol seiliedig ar brosiect. Bydd gan y swydd ffocws neilltuol ar sicrhau cyllid tymor hirach i gefnogi prosiectau mawr a/neu gefnogi prosiectau llai dros nifer o flynyddoedd olynol i helpu’r cwmni i adeiladu ein cynaliadwyedd.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn feddyliwr creadigol ac yn aelod tîm brwdfrydig gyda phrofiad mewn codi arian drwy grantiau, rhoddion unigol a nawdd.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais anfonwch e-bost at: info@ransackdance.co.uk

Dyddiad cau ceisiadau dydd Gwener 26 Mai

Mae’r swydd hon i ddechrau cyn gynted ag sydd modd.

 

Contract dechreuol: 10 diwrnod ar £150 (cyfanswm: £1500)

Byddem yn dymuno cydweithio gyda rhywun a hoffai weithio gyda ni ar sail hirdymor a thyfu gyda’r sefydliad ac felly bydd gwaith ychwanegol ar gael yn y dyfodol (yn amodol ar gyllid).

 

Croesawn geisiadau gan bobl o bob cefndir, yn arbennig y rhai a gaiff eu tangynrychioli ar hyn o bryd yn y celfyddydau yng Nghymru, yn cynnwys pobl B/byddar ac anabl, siaradwyr Cymraeg a phobl o’r mwyafrif byd-eang.

Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais, neu drafod unrhyw anghenion mynediad cysylltwch os gwelwch yn dda â info@ransackdance.co.uk

GWNEWCH GAIS YN AWR

Rhaglen Cefnogi Coreograffwyr Newydd

Mae Cwmni Dawns Ransack yn galw ar goreograffwyr newydd, seiliedig yng Nghymru, a hoffai gydweithio gyda ni ar brosiect datblygu proffesiynol.

 

Ar ôl prosiect cydweithio llwyddiannus gyda’r coreograffydd Liam Wallace y llynedd, hoffem yn awr agor cyfle hyfforddiant arall i goreograffydd ychwanegol eleni.

 

Y syniad yw y byddem yn eich cefnogi drwy gynnig cefnogaeth un-i-un gan ein Cyfarwyddwr a Swyddog Codi Arian i wneud cais am gyllid i redeg eich prosiect datblygu proffesiynol eich hun mewn cysylltiad â Ransack. Byddai cyllid yn cynnwys cyllideb i dalu’n llawn i’ch hunan am yr amser a dreuliwch ar y prosiect hyfforddi ac unrhyw deithio/llety sydd ei angen i ymuno â ni mewn gweithgaredd teithio.

 

O fewn y prosiect hwn gallwn gynnig cefnogaeth ymarferol tebyg i gyfleoedd cysgodi, yn cynnwys cysgodi ein hymarferion cynhyrchu a pherfformiadau teithio, mentora gan ein Cyfarwyddwr a chyfle i ymchwilio a datblygu eich gwaith/prosiectau perfformiad eich hun gyda’n dawnswyr. Byddem yn cydweithio i ddylunio a chynnal prosiect a gynlluniwyd yn bersonol y teimlwch y byddech yn cael y budd mwyaf ohono.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod hyn ymhellach cysylltwch gyda Sarah, ein Cyfarwyddwr, yn info@ransackdance.co.uk

Dyddiad cau ceisiadau dydd Gwener 26 Mai

Croesawn goreograffwyr o bob cefndir i wneud cais, ond rydym yn neilltuol o frwd i gefnogi pobl o grwpiau a gaiff eu tangynrychioli yn y celfyddydau yng Nghymru, yn cynnwys pobl B/byddar ac anabl, siaradwyr Cymraeg a phobl o’r mwyafrif byd-eang. 

293371679_7998666430151271_3747820525095998521_n.jpg
bottom of page