top of page

RYDYM YN RECRIWTIO!..

Galwad am Glyweliad – Ymgeisiwch nawr!

Rydyn ni’n chwilio am ddawnswyr newydd i ymuno â thîm

Cwmni Dawns Ransack.

6FF93793-3345-4A4E-9147-8B64FED30D75.JPG

Rydym yn cynnal clyweliad cwmni cyffredinol i ehangu'r gronfa o ddawnswyr llawrydd y byddwn yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol.

 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn dawnswyr a chanddynt dechneg gref  mewn dawns gyfoes a sgiliau cyfathrebu, ynghyd â bod yn hyderus mewn byrfyfyrio a dyfeisio cydweithredol, i’n helpu i ddatblygu ein gwaith cynhyrchu newydd drwy gyfres o brosiectau wrth symud ymlaen. Rydym hefyd yn croesawu dawnswyr sydd â phrofiad mewn arddulliau dawns eraill y gallent eu cyfrannu i’r broses greadigol. Yn ogystal, rydyn ni’n chwilio am ddawnswyr sydd â sgiliau mewn ymarfer dawns

gymunedol a/neu ddawns ym maes addysg, ochr yn ochr â’u profiad o berfformio, i’n helpu i gyflenwi ein prosiectau lleol a chenedlaethol ym maes dawns gymunedol a phrosiectau datblygu cynulleidfaoedd. Rydym hefyd yn awyddus i weithio gyda dawnswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain.

Yn fwy na dim, mae’n holl bwysig fod y dawnswyr yn frwdfrydig ac yn angerddol dros

ddysgu a datblygu yn yr holl feysydd uchod!  

 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cytundebu fesul prosiect pan fydd gweithgaredd wedi'i drefnu, a chyllid wedi’i gadarnhau. Ymhlith y prosiectau mae hyfforddiant ac Ymchwil a Datblygu, cynhyrchu a theithio, prosiectau cymunedol ac addysgu. Mae gennym rai prosiectau cyffrous wedi'u hamserlennu eisoes ar gyfer 2024/25 ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu dawnswyr newydd i'r tîm ar gyfer y rhain!

 

Y prosiect cyntaf i dderbyn cadarnhad o gefnogaeth ariannol yw ‘Gyda’n Gilydd’, sef

rhaglen datblygiad proffesiynol a dawns gymunedol. Cyflenwir y prosiect mewn partneriaeth â’n sefydliad cyswllt, Cymuned Artis Community, a bydd yn cynnwys ‘EXPLORE’, ein prosiect hyfforddiant datblygiad proffesiynol. Bydd hwn yn brosiect cyntaf gwych i fod yn gysylltiedig ag e fel aelod newydd o’r cwmni – hyfforddi gyda’n staff ni a staff Artis, a gweithio gyda’n cyfranogwyr cymunedol i greu a pherfformio gwaith gyda’n gilydd. Mae’r prosiect hefyd yn cynnwys wythnos o ymarferion Ymchwil a Datblygu sy’n craffu ar waith perfformio newydd ar gyfer y cwmni.

Am ragor o wybodaeth, ewch at ein ffilm ddogfennol a wnaed fel rhan o brosiect y

llynedd: https://www.youtube.com/watch?v=_AStHTpyS_I

 

Dyddiadau’r Prosiect: 

Gofynnwn i’r holl ddawnswyr fod ar gael ar bob un o’r dyddiadau canlynol i gymryd rhan yn y prosiect uchod sydd wedi’i ariannu, fel eu prosiect cyntaf gyda’r cwmni:

Mehefin: Dydd Llun 10fed a dydd Mawrth 11eg

Gorffennaf: Dydd Llun 1af, dydd Mawrth 2il, Sadwrn 6ed, Sul 7fed a Llun 8fed, Dydd Mawrth 9fed, wythnos Llun 15ed i Gwener 19eg a Gwener 26ain (diwrnod y perfformiad).

Awst: Dydd Llun 5ed a dydd Mawrth 6ed

Bydd gweithgaredd ychwanegol yn cysgodi dosbarth cymunedol hefyd yn cael ei gynnwys fel rhan o elfen hyfforddiant y prosiect. Byddwn yn trafod hyn ymhellach yn y clyweliad. 

Os ydych ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o’r dyddiadau uchod (ond nid pob un) ac yn dal yn dymuno gwneud cais am y clyweliad, rydym yn dal i groesawu eich cais ond nodwch yn eich llythyr eglurhaol pa ddyddiad(au) nad ydych ar gael.


Telir prosiectau ar gyfraddau ITC (£575 yr wythnos, £150 y dydd a lleiafswm o £25 i £35 yr awr). Yn ogystal, telir costau llety a chostau teithio i alluogi dawnswyr o'r tu allan i dde Cymru i weithio yn ein canolfan ym Mhontypridd, ac i bob dawnsiwr tra ar brosiectau teithiol. 


Gwybodaeth am y Clyweliadau:
Dyddiad:
Dydd Sadwrn Mai 25ain
Amser: 10yb – 5yp (10yb – 1.30yp clyweliad ymarferol – cynhelir cyfweliadau o 2yp)
Lleoliad: YMa, Stryd Taf, Pontypridd, CF37 4TS
Mae'r clyweliad yn agored i bob rhyw.


I ymgeisio, anfonwch ebost at info@ransackdance.co.uk gyda'ch CV (gan gynnwys eich profiad perfformio a phrofiad addysgu) a dolen i ffilm ohonoch chi'n dawnsio. Gofynnir i chi gynnwys llythyr atodol byr ym mhrif gorff yr ebost, yn egluro pam yr hoffech chi weithio gyda Chwmni Dawns Ransack, a beth rydych chi'n teimlo y gallech ei gyfrannu i'r cwmni. Fel arall, gallwch ffilmio eich hun yn ateb y cwestiynau hyn a'i atodi i'r e-bost os yw'n well gennych.

Dylech hefyd gynnwys gwybodaeth am unrhyw anghenion mynediad y bydd

angen i ni eu darparu ar eich cyfer yn y clyweliad (e.e. dehonglydd IAP/BSL).
 
Rydym yn annog ceisiadau gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector dawns, gan gynnwys pobl o’r Mwyafrif Byd-eang, pobl sy'n niwroamrywiol, pobl F/fyddar, pobl anabl, a phobl o'r gymuned LGBTQ+.
 
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Cais:
Dydd Iau 9fed o Fai 5yp

 

I gael rhagor o wybodaeth am Gwmni Dawns Ransack, ewch i’n gwefan a’n

tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym hefyd yn fwy na pharod i ateb

unrhyw gwestiynau trwy ebost cyn y clyweliad.

ransackdance.co.uk | @ransackdance | info@ransackdance.co.uk

 

Rydym yn sefydliad cyswllt gyda Chymuned Artis Community ac yn gweithio mewn partneriaeth i gynnig hyfforddiant a phrosiectau allgymorth cymunedol yn RhCT, yn cynnwys ein prosiectau ‘Gyda’n Gilydd’ ac ‘Explore’. Am ragor o wybodaeth am y sefydliad, ewch i’r dolenni canlynol:

artiscommunity.org.uk | @artiscommunity | @artiscommunitycymuned

YMGEISIWCH NAWR

Rhaglen Datblygiad Proffesiynol ‘EXPLORE’

Cyflwynir y rhaglen EXPLORE mewn partneriaeth â'n sefydliad cysylltiedig Artis Community. Mae'r rhaglen yn cynnwys rhannu sgiliau a hyfforddiant ar draws arferion perfformio dawns a dawns gymunedol, gan hyfforddi ein staff i weithio rhwng ein dau sefydliad. Bob blwyddyn rydym hefyd yn gwahodd nifer o artistiaid annibynnol i'r rhaglen a hoffai uwchsgilio yn y meysydd hyn.

Bob blwyddyn rydym yn gwahodd dawnswyr sy'n dod i'r amlwg, perfformwyr theatr gorfforol ac athrawon dawns i wneud cais i ymuno ag ymarferion ymchwil a datblygu newydd Ransack Dance Company, a pherfformio gyda'r cwmni.  Byddwn yn rhannu ein harfer a'n repertoire unigryw ac yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau ar gyfer ein gwaith newydd sbon hefyd!

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn y cyfleoedd hyfforddi canlynol:

- Presenoldeb yn ein diwrnodau hyfforddi ymarfer dawns gymunedol

- Cyfleoedd cysgodi â thâl ar ein rhaglen ddawns gymunedol.

- Ymuno â Chwmni Dawns Ransack mewn wythnos ymarfer ymchwil a datblygu agored, i archwilio syniadau coreograffig ar gyfer eu gwaith newydd.

- Dosbarth cwmni proffesiynol dyddiol gyda Chwmni Dawns Ransack yn ystod yr wythnos.

- Sesiynau mentora ac adborth gyda'n Swyddog Datblygu a Chyfarwyddwr Artistig Ransack.

- Performance opportunity as part of our ‘Gyda’n Gilydd’ Programme celebration event

 

Mae EXPLORE yn rhaglen hyfforddi â thâl a bydd y ffioedd hyfforddi canlynol yn cael eu talu i’r artistiaid sy’n cymryd rhan:£25 yr awr (cysgodi), £150 y diwrnod (diwrnodau hyfforddi a diwrnod perfformiad) a chyfradd wythnosol o £575 (Y&D).

 

bottom of page