top of page

Artistiaid Dawns

'EXPLORE' 2022

Artistiaid Dawns Annibynnol

IMG_0230.jpg

Mae cefndir Poppy Horwood mewn theatr gorfforol, clownio, pypedwaith, hip hop a dawns gyfoes ac mae wrthi’n astudio am radd Meistr mewn Drama. “Rydw i’n angerddol am weithio gyda phobl o bob cymuned i ganfod deilliannau amgen i ddweud straeon. Rwy’n hoffi creu ym mhob math o gyfrwng ond yn arbennig o hoff o ymchwilio drwy symudiad. Yn fy ymarfer, rwy’n credu y gall unrhyw un beth bynnag eu cefndir, techneg neu rwystrau sy’n eu hwynebu berfformio symudiad ac rwy’n bwriadu addysgu hyn ar hyd gweddill fy ngyrfa. Pob corff ar y llwyfan!”

Mae Natasha Dawkes yn artist dawns a byrfyfyr llawrydd sy’n seiliedig yng Nghaerdydd. Graddiodd o Brifysgol Falmouth yn 2018 ac mae wedi perfformio’n ddiweddar yn How Shall We Begin Again? Jo Fong. Roedd hefyd yn rhan o wythnnos Laboratori Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn 2021 ac mae hefyd wedi creu amrywiaeth o ffilmiau dawns ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Cymru. Ei diddordebau cyfredol yw gwneud dawns yn hygyrch i bawb ac ymchwilio/profi patrymau a gaiff eu hailadrodd mewn dawnsio byrfyfyr. Mae wrth ei bodd i ymuno gyda Artis Community Cymuned a Chwmni Dawns Ransack yn Explore!

Screenshot_20230627_164157_com.huawei.himovie.overseas.jpg
IMG_5030.jpg

Mae Skylar Edward Fish yn artist creadigol amlddisgyblaeth, sy’n gweithio’n bennaf yn ardal Torfaen – mae eu credydau perfformiad yn cynnwys cynhyrchiad teithio rhanbarthol o fri Jack and The Beanstalk fel Buttucup (Rainbow Valley Productions), dawnsiwr yng nghyfres newydd BBC Three Lost Boys and Fairies, yn ogystal â gweithio’n greadigol gyda Urdd Gobaith Cymru a chwmni theatr Y Frân Wen fel coroegraffydd cynorthwyol a chyfarwyddwr cynorthwyol. Mae hefyd yn hwylusydd dawns a cherddoriaeth, gan addysgu yn Shining Stars Music Academy, Ballyhoo Stage Arts, Market Hall Dance Academy a Stagecoach Performing Arts Trefynwy. Mae Skylar yn ymroddedig i ddod â dawns ac addysg cerdd i deuluoedd incwm isel yn ardaloedd Torfaen a Phontypridd ac yn falch i weithio gydag Artis Community Cymuned a Chwmni Dawns Ransack i ddatblygu eu hymarfer eu hun.

Dawnswyr o Ransack

Astudiodd Sydney Robertson ym Mhrifysgol Caerwysg cyn dechrau hyfforddi yn JV2 Jasmin Vardimon (2015/2016) gan deithio’n genedlaethol a dawnsio rhaglen drebl a goreograffwyd gan AΦE, Vincius Salles a Jasmin Vardimon. Bu wedyn yn gweithio’n llawrydd yn Llundain gan weithio gyda Chwmni Dawns Southpaw, y Tŷ Opera Brenhinol, Tate Modern (Phoebe Davis/ Nande Bhebhe), cyn dod yn aelod cwmni o ddawns B-Hybrid gyda Brian Gillespie. Yn 2018 parhaodd Sydney ei hyfforddiant yn SEAD yn Awstria a theithio gyda La Gazzetta Landestheater, dan gyfarwyddyd Alexandra Liedtke wedi ei goreograffu gan Paul Blackman (Jukstapoz). Ers dychwelyd i Lundain, mae wedi gweithio mewn prosiectau masnachol a theatrig gyda Benjamin Milan (Box Artist Managment), a Joan Cidade, Alex Marshall Parsons ac ymunodd â Dawns Ransack yng Nghymru fel aelod o’r cwmni.

IMG_7389colour option.jpg
44-IMG_7291.jpg

Mae Mike Williams yn artist dawns annibynnol yn hanu o Abertawe ac sydd bellach yn byw ym Maesteg. Bu Mike yn perfformio’n broffesiynol ers bron 20 mlynedd gyda gyrfa yn cwmpasu llawer o rolau cwmni oEarthfall, Exim Dance, DAWNS FFIN, Joon Dance gan weithio wrth ochr nifer o artistiaid annibynnol. Ymunodd Mike â Chwmni Dawns Ransack yn 2017 fel dawnsiwr cwmni ac mae wedi perfformio yn y cynhyrchiad blaenorol, Momenta. Bu gan Mike rôl flaenllaw fel athro i Ransack ynghyd â’u sefydliad partner, Artis Community Cymuned ac mae’n awr yn addysgu cwmni newydd sbon Dawns Ieuenctid Ransack. Mae Mike yn edrych ymlaen at deihtio yn y cynhyrchiad newydd Ni a Nhw yn 2023. 

 

Mae Mike hefyd wedi hen ennill ei blwyf fel athro yoga gyda’i frand ei hun o Maya Yoga Cymru lle mae’n gweithio ar draws De Cymru yn cyflwyno dosbarthiadau a chyfleoedd encil. Mae hefyd yn athro cymwysedig ar ôl gweithio mewn nifer o golegau ac ysgolion a chymhwysodd yn ddiweddar fel therapydd tylino yoga Ayuervedig.

Mae Lucy Jones yn artist dawns llawrydd yn byw yn Rhondda Cynon Taff. Hyfforddodd yn y Northern School of Contemporary Dance cyn ymuno ag Emergence – cwmni ôl-radd Joss Arnott a Phrifysgol Salford. 

 

Mae Lucy wedi dawnsio mewn labordai ymchwilio coreograffig gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (Laboratori) a Phoenix Dance Theatre (Choreographers & Composers Lab), ynghyd ag ymchwil a datblygu ar gyfer artistiaid dawns annibynnol. Roedd hefyd yn arwain yn ystod treialon The Talking Shop (Omidaze Productions) yn Merthyr, gan hwyluso sgyrsiau diwylliannol a rhannu celf gyda phobl leol. Yn fwy diweddar, comisiynwyd Lucy gan Make It! a Gŵyl Gelfyddydau’r Rhondda i drosi ei dawns sgrîn ‘’ (comisiwn Caerdydd Greadigol 2011) yn ddeuawd dawns byw ar gyfer gofodau dan do ac awyr agored, gyda barddoniaeth wedi ei ysgrifennu a’i pherfformio gan ei Mam-gu. 

 

Ymunodd Lucy â rhaglen EXPLORE Ransack yn 2018 ac wedyn ymuno ag ymarferion ymchwil a datblygu’r cwmni yn 2021 mewn rôl dan hyfforddiant, cyn ymuno â’r cwmni yn llawn yn 2002 ar gyfer cyfnod creu a dangosiad gyntaf ‘Ar hyn o bryd mae Lucy yn mwynhau addysgu a chysgodi yn nosbarthiadau allgymorth cymunedol Artis Community Cymuned a Ransack, ac yn edrych ymlaen at berfformio yng nghynhyrchiad teithiol y cwmni o ‘Ni a Nhw’.

128-IMG_7445.jpg
IMGL0134.jpg

Mae Alex Marshall Parsons yn gyfarwyddwr theatr, perfformiwr a golygydd seiliedig yng Nghaerdydd. Ynghyd â’i waith gyda Chwmni Dawns Ransack, mae’n Gyfarwyddwr Creadigol Gary & Pel Live Action Cartoon, cwmni celfyddydau awyr agored sy’n teithio yn genedlaethol. Mae cynyrchiadau blaenorol yn cynnwys  Earthfall, We Are Bombastic, Gary Clarke Company, a Sweetshop Revolution a chafodd ei enwebu ar gyfer yr artist dawns gorau yng ngwobrau beirniaid theatr. Yn ddiweddar mae Al2x wedi creu cwmni theatr corfforol ‘AlMarPar’ a luniodd ‘HOUSE’, perfformiad yn hyrwyddo normaleieddio perthnasoedd LGBT, a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Hyfforddodd Caldonia Walton yn broffesiynol mewn dawns gyfoes, gan raddio gyda gradd BA Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o’r London Studio Centre yn 2014 lle’r oedd yn rhan o Intoto Dance. Mae Caldonia wedi perfformio fel Fifi yng nghynhyrchiad Out Late VOXED (BBC Arts a Thaith yn y Deyrnas Unedig), Emily yn A Posi+ive Life gan Autin Dance Theatre, Elizabeth yn  Frankenstein (Cascade Dance Theatre, Taith Genedlaethol yng Nghymru) a bu’n aelod o Gwmni Dawns Ransack (Cymru) ers 2018. Mae Caldonia hefyd wedi gweithio gydag artistiaid fel Tim Casson, Douglas Thorpe (Mad Dogs Dance Theatre), Zamira Kate Mummery (ZK Dance), Dam Van Huynh, Cirque Bijou, Edd Mitton, Hannah Vincent, Lizzie J Klotz a Willi Dorner. Derbyniodd gyllid gan Gyngor Celfyddydau Lloegr i greu cynhyrchiad llwyfan theatr dawns teithiol Weight/Wait a ffilm 40 munud ALEX. Mae hefyd wedi gweithio fel coreograffydd a chyfarwyddwr symud ar ddramâu a sioeau cerdd tebyg i Sweeney Todd, Parade, Frankenstein, The Quentin Dentin Show a Summer Nights in Space. Ar hyn o bryd mae’n astudio am MA mewn Ymarfer Creadigol gyda Laban & Independent Dance. www.caldoniadances.co.uk 

XT2A5298.jpg

Ymarferwyr  Artis Community Cymuned

web IMG_2308.jpg

Mae Abril Trias yn artist cymunedol seiliedig yn Ne Cymru, gyda chefndir amlddisgyblaeth mewn ffilm, symudiad dawns a celfyddydau cynaliadwy. Mae’n angerddol am greu profiadau cynhwysol gyda’r celfyddydau ac mae ganddi brofiad amrywiol o weithio gyda phlant a phobl ifanc gydag anghenion addysgol arbennig a chyflwyno gweithdai celf a dawns cymunedol gydag Artis Community Cymuned. O fewn y rhaglen ddawns yn Artis mae Abi yn gweithio ar hyn o bryd fel cynorthwyydd dawns yn eu dosbarthiadau dawns ieuenctid ‘IncluDance’ a sesiynau ‘True Colours’ mewn canolfannau dydd. 

Charlotte Perkins - Ar ôl dod i adnabod Artis Community Cymuned a Ransack drwy gymryd rhan yn ein prosiect Ymchwilio blaenorol yn 2019, mae Charlotte bellach yn diwtor dawns llawrydd i Artis, gan gyflwyno sesiynau ar eu rhaglen dawns tebyg i’w dosbarthiadau ‘movers’ ac ‘IncluDance’, Sesiynau ‘Theatr Dawns True Colours’ mewn canolfannau dydd ar gyfer oedolion anabl, clybiau ar ôl ysgol yn Ysgol Gynradd Hawthorn a’u sesiynau ‘Prosiect Corff Dysgu Creadigol’ mewn ysgolion cynradd. Graddiodd Charlotte o Brifysgol De Cymru gyda gradd BA (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn Dawns yn 2019, cyn cwblhau ei gradd Meistr mewn Perfformiad Dawns ym Mhrifysgol Chichester yn 2020/2021. Yn ystod y flwyddyn hon, roedd yn aelod o gwmni teithio ôl-radd mapdance gan berfformio gwaith gan Yael Flexer, Robert Clark, Ceyda Tanc a Joseph Toonga. Aeth Charlotte wedyn i weithio fel artist dawns llawrydd i nifer o goreograffwyr a sefydliadau a chafodd ddatblygiad proffesiynol, mentora a chefnogaeth i greu gwaith digidol ar y gweill, oedd yn ymchwilio’r berthynas rhwng disgrifiad sain a symud ar gyfer sgrîn.

RansackSummer2022(92).jpg
IMG-20230706-WA0000.jpg

Mae Sue Lewis wedi gweithio gyda Artis Community Cymuned am y 7 mlynedd ddiwethaf. Cyn hynny roedd yn athrawes mewn ysgol arbennig ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed, yn arbenigo mewn drama, dawns ac addysg gorfforol. Rôl Sue gydag Artis yw cyflwyno sesiynau dawns mewn pedair canolfan ddydd wahanol ledled Rhondda Cynon Taf.

 

“Mae ein dawnswyr sy’n oedolion, sydd ag anableddau dysgu, yn mwynhau ymchwilio symudiad gan ddefnyddio cerddoriaeth, propiau a gwahanol themâu fel ysgogiad. Mae ein sesiynau yn hamddenol, hwyliog a chyfeillgar, gan greu awyrgylch lle gall ein cyfranogwyr ymchwilio symudiad gyda hyder a mwynhad, mae hyn bob amer yn amlwg ym mhob gwers.”

Arweinwyr Rhaglen

Linzi Rumph 

Swyddog Datblygu 
Artis Cymuned

20210819_184108 (1).jpg

Linzi yw Swyddog Datblygu ydd Dawns Artis. Mae’n cydlynu amrywiaeth o raglenni celf, yn ogystal â chyflwyno gweithdai wythnosol a phrosiect ac yn arwain ar y sesiynau hyfforddiant ymarfer cymunedol fel rhan o brosiect Ymchwilio.

Mae’n adnabod ac yn datblygu cyfleoedd twf ar gyfer Artis Community Cymuned, ac yn cynnal a thyfu cyfranogiad drwy’r rhaglenni celfyddydau. Mae gan Linzi lefel uchel o brofiad mewn iechyd a llesiant gyda datblygiadau mewn Dawns ar gyfer Parkinsons. Mae ganddi radd BA (Anrh) mewn Dawns, TAR ôl-orfodol ac mae wedi mynychu gwahanol gyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus yn gysylltiedig â Dawns a Dementia, Therapi Symud, Ymarfer Cynhwysol a Dawns ar gyfer Pobl Hŷn. Bu Linzi yn gweithio fel rhan o Artis Community Cymuned ers 2010 ac mae’n raddol wedi adeiladu ar ei gyrfa broffesiynol fel ymarferydd dawns cymunedol.

 

Rhan fwyaf gwerth chweil ei swydd yw gweithio gydag amrywiaeth mor eang o bobl, gan greu perthynas gadarnhaol, gweld y newid y gall ei ysgogi ym mywyd rhywun ac yn bwysicach byth, eu gweld yn gwenu.

Sarah Rogers 
Cyfarwyddwr Artistig
 Cwmni Dawns Ransack 
 

HEAD SHOT 1.jpg

Beth Hopkins photography

Becca Head Photography

Sarah yw sefydlydd Cwmni Dawns Ransack a Chyfarwyddwr Artistig y sefydliad. Mae’n cyfarwyddo’r tîm o ddawnswyr, cerddorion ac artistiaid ffilm i goreograffu gwaith cynhyrchu proffesiynol, ynghyd â dylunio a chyflawni ar raglenni hyfforddiant datblygu proffesiynol y cwmni, prosiectau dawns cymunedol a phrosiectau datblygu ymarfer. Hyd yma mae wedi arwain y cwmni i greu dau gynhyrchiad dwbl proffesiynol hyd llawn sef ’Murmur’ a deithiodd Cymru yn 2019 a ‘Ni a Nhw’ a gafodd ei berfformio gyntaf yn 2022 ac a fydd yn mynd ar daith genedlaethol yn Hydref 2023 a Gwanwyn 2024. Wrth ochr ei rôl greadigol mae Sarah hefyd yn arwain ar ddatblygiad busnes strategol y sefydliad ac yn rheoli’r cwmni ar saol dydd i ddydd.

 

Cyn sefydlu Ransack hyfforddodd Sarah yn Conservatoire Cerdd a Dawns Trinity Laban, gan raddio gyda gradd BA (Anrh) mewn Theatr Dawns, cyn cwblhau prentisiaeth gyda Chwmni Dawns Earthfall. Ar hyd ei hyfforddiant a’i gyrfa broffesiynol mae Sarah wedi perfformio at gyfer Rosemary Butcher, Charles Linehan, Kerry Nicholls, Darren Johnston, Will Dorner, Tamsin Fitzgerald (2Faced Dance) a The Configur8 Project, ac wedi cyflwyno gwaith yng ngŵyl Resolution fel coreograffydd annibynnol. Ynghyd â’i gwaith cyfarwyddo a pherfformiad proffesiynol mae Sarah yn ymarferydd dawns cymunedol ac addysgydd profiadol ac wedi cyfarwyddo nifer o grwpiau ieuenctid a phrosiectau dawns cymunedol. Cyn hynny bu’n Rheolwr Addysg Cwmni Dawns 2Faced a Llysgennad Dawns i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Mae Sarah hefyd yn addysgu fel ymarferydd annibynnol ym mhrosiect dawns ysgolion ‘Corff Dysgu Creadigol’ Artis ac mae wedi cyflwyno nifer o brosiectau dawns ‘Ysgolion Arweiniol Creadigol’ mewn gwahanol ysgolion ar draws De Cymru. Mae hefyd yn addysgu nifer o ddosbarthiadau cymunedol ar gyfer ‘Dance Blast’, y Fenni ar hyn o bryd yn cynnwys cyfarwyddo eu cwmni dawns oedolion cynhwysol.

 

Mae Sarah wedi cynllunio a sefydlu nifer o brosiectau partneriaeth gydag Artis Community Cymuned a gynhelir ar sail flynyddol ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys ysgol haf ‘Ransack Your Stories’, ‘Youth Explore’, ‘True Colours Create’ a rhaglen hyfforddiant ‘Explore’ sy’n cyd-redeg ar hyn o bryd gyda rhaglen haf o waith dawns ‘Gyda’n Gilydd’, a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Fe wnaeth hefyd sefydlu Cwmni Dawns Ieuenctid Ransack eleni wrth i’r sefydliad ddod yn gwmni dawns preswyl yng nghanolfan gelf greadigol newydd ‘YMa’ ym Mhontypridd.

bottom of page